یکشنبه 30 شهریور 1399   13:06:53
شنبه 29 آبان 1389  
عنوان
فصل اول-عوامل شمیای محیط کار
فصل دوم-عوامل فیزیکی محیط کار
فصل دوم-بخش اول-صوت
فصل دوم-بخش دوم-ارتعاش
فصل دوم-بخش سوم-ارتعاش
فصل دوم-بخش چهارم-پرتوهای غیر یونساز
فصل دوم-بخش پنجم-میدان های مغناطیسی پایا، میدان های الکتریکی پایا...
فصل دوم-بخش ششم-پرتوهای یونساز
فصل دوم-بخش هفتم-لیزر
فصل دوم-بخش هشتم-رنگ و تزئینات
فصل دوم-بخش نهم-جا و مکان، وسایل و تجهیزات
فصل دوم-بخش دهم-رطوبت و دم
فصل دوم-بخش 11-تهویه
فصل دوم-بخش 12-تنش های حرارتی
فصل دوم-بخش 13-فشار هوا و مایعات
فصل سوم-ارگونومی
فصل چهارم-کمک های اولیه
فصل پنجم-عوامل بیولوژیکی در محیط کار
فصل ششم-مسائل روانی در محیط کار
فصل هفتم-معاینات شاغلین
فصل هشتم-مسمومیت های شغلی ناشی از سموم
فصل نهم-وسایل حفاظت فردی

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر